CONTRACT CADRU


CONTRACT DE VANZARE-CUMPARARE Nr. _________

Incheiat la data de : ________________

PĂRŢILE CONTRACTANTE:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI:

Obiectul contractului il reprezinta furnizarea de catre furnizor a produselor pe care este autorizat sa le distribuie si sa le comercializeze, conform obiectului sau de activitate. Furnizorul isi rezerva dreptul ca in anumite situatii, livrarea produselor sa se faca pe baza comenzii scrise emise de catre beneficiar.

II. LIVRARE. RECEPŢIE :

 1. La solicitarea beneficiarului, furnizorul va transmite o oferta în care va mentiona pretul produselor si termenele de livrare.
 2. Livrarea se va face in baza unei comenzi scrise emise de catre beneficiar ca urmare a ofertei furnizorului, iar furnizorul va livra produsele la termenele prevazute in confirmarea fiecarei comenzi in parte . Furnizorul va putea confirma în scris comenzile primite de la beneficiar in termen de 5 zile de la primirea acestora. Confirmarea comenzii va contine şi pretul produselor comandate.
 3. In cazul in care furnizorul nu poate respecta termenul de livrare confirmat, acesta are obligatia de a anunta beneficiarul cu cel putin 5 zile inainte de termenul de livrare confirmat.
 4. Data livrarii se considera a fi data mentionata in factura furnizorului si/sau în avizul de însotire a mărfii.
 5. Conditia de livrare se intelege franco depozit furnizor, daca nu se stipuleaza atlfel.
 6. Receptia cantitativa si calitativa a produselor se va face la beneficiar in termen de 5 (cinci) zile de la primirea marfii.
 7. In cazul constatarii unor lipsuri cantitative sau deficiente de calitate, beneficiarul va inainta o reclamatie furnizorului in termen de 48 ore de la expirarea termenului de 5 zile prevazut la art. 2.6. Nerespectarea acestui termen are ca efect decaderea beneficiarului din orice pretentii privind orice lipsuri cantitative sau calitative.

III. EXPEDIERE. TRANSPORT:

 1. Transportul cade in sarcina Beneficiarului, daca nu se stipuleaza atlfel. Toate riscurile sunt în sarcina beneficiarului din momentul încărcării mărfurilor în mijlocul de transport.
 2. Furnizorul va asigura ambalarea produselor si va supraveghea incarcarea acestora in mijloacele de transport, astfel incat securitatea produselor sa nu fie afectata in timpul transportului.
 3. Furnizorul nu raspunde în cazul în care deteriorarea produselor in timpul transportului este determinata de culpa transportatorului sau de catre o terta parte.

IV. STANDARDE DE CALITATE, GARANŢIE:

 1. Furnizorul garanteaza calitatea marfurilor livrate, conform certificatului de calitate, de garantie si certificatelor internationale ale firmei producatoare. Tolerantele de lungime admise sunt confom standardelor de fabricatie in vigoare.
 2. Produsele contractate trebuie sa respecte cerintele prevazute de legislatia romana.
 3. Garantia produselor va fi de 12 de luni de la data receptiei, dar nu mai mare decat cea oferita de producator.
 4. Pe toata perioada de garantie, furnizorul este obligat sa remedieze pe cheltuiala proprie (inclusiv cheltuielile de transport) defectiunile produselor livrate, sau sa inlocuiasca produsele defecte, in termen de 30 zile de la primirea reclamatiei daca se constata culpa furnizorului pentru existenta acestor defecte.

V. PREŢ, PLATĂ:

 1. Pretul marfurilor va fi stabilit pentru fiecare comanda în parte si va fi mentionat in factura. In cazul in care exista comanda de la beneficiar si confirmare de la furnizor, pretul din factura va fi pretul acordat prin confirmarea initiala.
 2. Plata se va face prin bilet la ordin, fila cec, sau orice alta modalitate legala de plata in termen de___ zile de la livrarea produselor si emiterea facturii. In situatia in care beneficiarul inregistreaza restante la plata unei facturi, toate celelalte facturi existente in sold, devin scadente integral si anticipat. In situatia inregistrarii de restante la plata produselor, furnizorul poate refuza livrarea altor produse.
 3. Pentru neplata la scadenta, beneficiarul datoreaza penalitati de 0,15% pentru fiecare zi de intarziere, aplicate la soldul datoriei.
 4. Valoarea estimata a contractului : ___________________ RON.
 5. Transferul dreptului proprietate asupra produselor livrate de furnizor va avea loc doar la momentul achitarii integrale a pretului acestora.

VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI:

 1. Contractul inceteaza prin acordul partilor (exprimat in scris) sau la expirarea duratei contractului.
 2. Partile pot rezilia oricand unilateral prezentul contract in baza declaratiei unilaterale a partii indreptatite, comunicata celeilalte parti prin fax sau scrisoare recomandata cu confirmare de primire, cu minim 10 zile mai devreme.
 3. Rezilierea contractului opereaza in urmatoarele cazuri :
  1. Una din parti cesioneaza drepturile si obligatiile sale prevazute de prezentul contract fara acordul celeilalte parti;
  2. Furnizorul poate rezilia contractul pentru urmatoarele motive :
   a) in caz de faliment sau insolvabilitate declarata a societatii beneficiare.
   b) in cazul în care nu se achită pretul produselor livrate la termenele si in cuantumul stabilit conform prezentului contract.
  3. Beneficiarul poate rezilia contractul pentru urmatoarele motive :
   a) furnizorul depaseste repetat cu mai mult de 10 (zece) zile, cu rea credinta, termenele de livrare, timp de 3 luni consecutive;
   b) calitatea produselor nu corespunde celei specificate in certificate la cel mult doua loturi livrate ;
   c) in caz de faliment sau insolvabilitate declarata a societatii furnizoare.
 4. Rezilierea prezentului contract nu va avea nici un efect asupra obligatiilor deja scadente intre partile contractante, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei alte formalitati ori interventia instantei de judecata. In cazul prevăzut la art. 6.3.2. lit. b) va înceta însă orice obligatie a furnizorului de a livra produsele comandate şi confirmate şi furnizorul poate solicita restituirea marfii livrate şi neachitate integral, iar beneficiarul este obligat sa restituie imediat marfa livrată şi să achite imediat contravaloarea acesteia conform facturii emise cu titlu de penalitate, putând fi obligat şi la penalitătile prevăzute de art.5.3.
 5. Prevederile prezentului capitol nu inlatura raspunderea partii care in mod culpabil a cauzat incetarea contractului.

VII. FORŢA MAJORĂ:

 1. Forta majora, asa cum este ea definita de lege, exonereaza de raspundere partea care o invoca si o probeaza in conditiile legii sub conditia notificarii scrise in termen de 5 zile de la aparitia cazului de forta majora si in baza certificarilor emise de institutiile competente.
 2. Dacă aceste împrejurări şi consecinţele lor durează mai mult de 3 (trei) luni, contractul încetează de plin drept.

VIII. LITIGII:

 1. Eventualele litigii vor fi solutionate pe cale amiabila. In caz contrar, orice litigiu decurgand din incheierea, executarea sau încetarea contractului, va fi depus spre solutionare instantelor judecatoresti competente din Cluj-Napoca.
 2. In situatia neachitarii la scadenta a facturilor, demersurile de monitorizare, colectare si recuperare se vor efectua de S.C. TRANSILVANIA RECUPERARI CREANTE S.R.L. Cluj-Napoca.

IX. DISPOZIŢII FINALE:

 1. Contractul este guvernat de legea romana.
 2. Prezentul contract s-a incheiat azi _____/_____/_________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte, si intra in vigoare la data semnarii.
 3. Contractul se incheie pentru o perioada de un an, si se prelungeste in mod automat, pentru perioade egale de timp, daca nici unu dintre parti nu il denunta.

 

FURNIZOR
VLG RO SRL, Cluj Napoca
Director General
Domocos Alexandru

 

 

BENEFICIAR
..........................
Administrator